WAKE MERKUR - vlek na vodní lyžování a wakeboarding MENU

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob společností

CABLE PARK s.r.o.

se sídlem se sídlem Červený kopec 844/8, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 292 27 372, zaps. v OR vedeném MS v Brně v oddílu C, vložka 66824,

Telefonní kontakt: +420 608 958 046 Email: info@wakemerkur.cz 

dále jen (“společnost“ nebo „správce údajů“)

 

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní.

 

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává získané osobní údaje v následujícím rozsahu:

Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, adresa trvalého či jiného pobytu,  IČO (pokud je zákazník podnikatel) a také uživatelské jméno a heslo (v případě registrace); 

Kontaktní údaje, tedy osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, 

 

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás (v textu je dále uváděno „zákazník“) prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám jsou poskytnuty v rámci poskytovaných služeb, vytváření a používání účtu na webu, nebo při komunikaci s námi. 

Účel zpracování

Společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje pro realizaci vámi objednaných služeb, které poskytujeme, pro komunikaci a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona. Tyto údaje společnost získá při objednávce a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje zákazníka získávány za účelem splnění smlouvy či dohody, jejíž smluvní stranou je zákazník, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný Váš výslovný souhlas se zpracováním.

Zpracování se souhlasem

Zákazník dále může při objednávce udělit souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely:

 • vedení uživatelského účtu, 
 • zasílání obchodních informací souvisejících se zbožím a službami 
 • zasílání obchodních sdělení/newsletterů/magazínů kupujícímu

 

Nákup zboží/služeb není podmíněn tímto souhlasem a zákazník může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše zmíněných osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím a službami, newsletterů/magazínů, pozvánek na propagační akce ad shora kdykoli odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na: info@wakemerkur.cz nebo tuto skutečnost oznámí telefonicky. Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Forma a délka zpracování

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění služeb, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zejména zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle však po dobu 10 let.

Zpracovatelé a předávání osobních údajů

Ve většině případů zpracováváme údaje o kupujících pro vlastní účely jako jejich správce avšak osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to za účelem:

 • Platební karty: společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás kupující platí. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 • Marketingové zpracování: společnost nevyužívá třetích osob k poskytování marketingových služeb, a proto údaje o kupujících za tímto účelem neposkytujeme.
 • Platby na splátky: společnost nevyužívá třetích osob k poskytování služeb typu platby na splátky, a proto údaje o kupujících za tímto účelem neposkytujeme.
 • Servis a reklamace: společnost může poskytnout nezbytné údaje o kupujícím a jeho nákupu dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby;

 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely naší společnosti:

 • Poskytovatelé softwarových služeb pro naší společnost a další dodavatelé technologií a podpory, jako je: Cyborgsoft s.r.o., IČO: 22258896
 • Poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich prodejů, kterým však předáváme pouze nepersonifikované či anonymizované údaje o nákupu:
  Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727
  Seznam.cz a..s., IČO: 26168685

 

Poučení o právech

Zákazníci mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva: 

 • Právo na informace  - Právem na informace se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo zákazníka na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a znalost účelu, pro který jsou osobní údaje zákazníka společností shromažďovány a zpracovávány. 
 • Právo na přístup k osobním údajům - Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo zákazníka na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány. 
 • Právo na opravu  - Právem na opravu se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se zákazníka týkají. 
 • Právo na výmaz (být zapomenut)  - Právem na výmaz se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo zákazníka, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání zákazníka vymazala osobní údaje zákazníka za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo výkon či obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování - Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 18 nařízení. Toto právo umožňuje zákazníkům v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. 
 • Právo na přenositelnost údajů - Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo zákazníka získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 
 • Právo vznést námitku - Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 21 nařízení. Zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou soukromého života zákazníka, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn. 
 • Právo podat stížnost  - Zákazník má právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Stížnost je možné podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo na webu www.uoou.cz, kde je k dispozici podrobný formulář.

Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno. 

wake merkur panorama

před rokem

0 0

Další lekce plavání ve Wake Parku může proběhnout:

Pátek 26.4. 15:00 - 19:00
Sobota 27.4. 12:00 - 19:00
Neděle 28.4. 12:00 - 18:00

V provozu bude malý i velký vlek, sauna, k zapůjčení neopreny, nebo SUP paddle boardy.

Another swimming lessons at Wake Park are planned:

Friday 26.4. 15:00 - 19:00
Saturday 27.4. 12:00 - 19:00
Sunday 28.4. 12:00 - 18:00

In operation small and large cable, sauna, rental of wetsuits or SUP paddle boards.

před rokem

0 0

Cítíte to teplo? Pojďte s námi oslavit jaro a Velikonoce ve Wake Parku.

Otevírací doba během velikonočních svátků:
Zelený čtvrtek 15:00 - 19:00
Velký pátek 12:00 - 19:00
Bílá sobota 12:00 - 19:00
Velikonoční neděle 12:00 - 19:00
Červené pondělí 12:00 - 19:00

V sobotu 20.4. Season Opening Party, kterou nesmíš vynechat!

Join us to celebrate spring and Easter holidays at Wake Park.

Opening hours during Easter:
Green Thursday 15:00 - 19:00
Good Friday 12:00 - 19:00
White Saturday 12:00 - 19:00
Easter Sunday 12:00 - 19:00
Red Monday 12:00 - 19:00

Don't miss "Season Opening Party" on Saturday 20.4.!

před rokem

0 0

Pro velmi nepříznivé počasí bude o víkendu zavřeno.
Příští týden by se už mělo počasí umoudřit a prodloužený velikonoční víkend bude otevřeno už ve čtvrtek odpoledne, na velký pátek, celý víkend i velikonoční pondělí.

On the weekend it will be closed due to very bad weather conditions.
Next week weather should be fine again and wake park will be open whole extended Easter weekend - on Thursday afternoon, on Good Friday, all weekend and Easter Monday too.

gopay online platby